کیهان

 

بیشتر دانشمندان عقیده دارندکه کیهان درحدود13میلیاردسال پیش با انفجاری بزرگی به نام مه بانگ به وجود آمد.کل انرژی وماده ای که هستی راتشکیل می دهدطی این انفجاردرمنطقه ای کوچک تر از دانه ی انگورودر زمانی کم تراز یک ثانیه ایجاد شدوکیهان هم چنان در حال گسترش است.!!!!

/ 1 نظر / 22 بازدید
زهرا

[راک]